Welcome to ItalParts Italia

Welcome to Italparts!

Please choose from the following delivery destinations:

Eu
United Kingdom
Middle East
Philippines
North Africa

Villkor för ItalParts

Villkor ItalParts

Åtkomst till och användning av ItalParts Italia S.r.l.:s webbplats omfattas av följande villkor (”ItalParts-villkoren”). Alla avtal som ingås med ItalParts Italia S.r.l. regleras av ItalParts allmänna villkor och alla garantier och andra villkor som framgår av lag eller stadga undantas i den utsträckning lagen medger. GENOM ATT LOGGA IN PÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ITALPARTS-VILLKOR, INKLUSIVE ”VILLKOR FÖR LEVERANS AV PRODUKTER SOM BESTÄLLS VIA WEBBPLATSEN” (AVSNITT 3 NEDAN). Om du inte godtar dessa ItalParts-villkor får du inte använda webbplatsen. Dessa ItalParts-villkor gäller före alla ytterligare eller motstridiga skriftliga eller muntliga villkor, såvida inte sådana ytterligare eller motstridiga villkor avtalas skriftligen och undertecknas av en vederbörligen auktoriserad säljare för det ItalParts-företag som du interagerar med. Eventuella avvikelser i din beställning från dessa ItalParts-villkor är inte giltiga såvida de inte överenskommits skriftligen med ItalParts.

1. Definitioner. För syftena med dessa ItalParts-villkor ska följande definitioner gälla: (a)”ItalParts” ”ItalParts”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”, ”vårt”, ”våra” avser den juridiska person inom ItalParts-koncernen som (i) tillhandahåller ett eller flera användarnamn eller lösenord till användaren för åtkomst till webbplatsen; (ii) publicerar webbplatsens innehåll, information eller data som är tillgängliga för användaren via ett eller flera användarnamn eller lösenord och/eller (iii) säljer produkter till användaren i samband med att användaren lägger beställningar via webbplatsen, (b)”användaren” eller ”du” avser en person, enhet eller organisation som använder något användarnamn eller lösenord för att komma åt webbplatsen eller någon del därav, (c) med ”webbplats” avses gränssnitt, funktionalitet, kod, material, filer, grafik, bilder, information, data och annat innehåll som har en direkt anknytning till den webbplats som finns på adress https://italpartsitalia.com. Ingen tredje parts webbplats eller dess innehåll ska betraktas som en del av webbplatsen.

2. Allmänt och civilrättsligt ansvar för webbplatsinnehåll eller handlingar eller försummelser. ItalParts-gruppen består av ett antal juridiska personer som var och en ansvarar för sin egen verksamhet och sina produkter. Innehållet, informationen och datauppgifterna på webbplatsen publiceras av olika sådana juridiska personer. Användaren godtar allmänt och civilrättsligt ansvar för specifikt webbplatsinnehåll, specifik information eller specifika data, eller någon handling eller försumlighet, ska vara begränsat till den juridiska person som har publicerat sådant specifikt innehåll, sådan information eller sådana data på webbplatsen, eller varit direkt involverad i sådan specifik handling eller försumlighet. Utan att på något sätt begränsa den allmänt hållna innebörden i det ovan nämnda ska ingen juridisk person som tillhandahåller, hyr eller abonnerar på några servrar eller webbhotellstjänster, registrerar eller äger något domännamn och/eller tillhandahåller teknisk support eller administrativa tjänster till någon annan juridisk person i samband med webbplatsen på grund av sådan handling ha något allmänt eller civilrättsligt ansvar för något innehåll, någon information eller några data på webbplatsen eller för någon annan juridisk persons handlingar eller försumlighet.

3. Villkor för leverans av produkter som beställs via webbplatsen. Leverans av produkter som beställs via webbplatsen ska regleras av ItalParts försäljningsvillkor. Länken blir tillgänglig när du är inloggad. Om du vill ha mer information eller har frågor om denna text är du välkommen att kontakta ItalParts kundtjänst.

Vårt erbjudande är utan förpliktelser och gäller strikt mellan företag.

4. Godkännande/bekräftelse. Om ItalParts godkänner användarens beställning skickar ItalParts en bekräftelse (”bekräftelsen”) till dig och/eller levererar produkterna till dig. Sådan bekräftelse och/eller leverans av produkter ska ha den verkan att ett försäljningsavtal mellan ItalParts och dig har ingåtts i enlighet med dessa ItalParts-villkor, ändrat med eventuella avvikelser i bekräftelsen och/eller leveransen. Uppenbara misstag ska ignoreras. En sådan bekräftelse ska inte utgöra en faktura. Såvida inte annat överenskommits skriftligen mellan parterna ska fakturor skickas elektroniskt.

5. Priser exklusive skatt. Såvida inte annat överenskommits skriftligen mellan parterna är alla priser som visas på webbplatsen exklusive moms och andra skatter. Användaren ska betala alla tillämpliga skatter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

6. Produkttillgänglighet och prissättning. Även om ItalParts strävar efter att ange priser, tillgänglighet och annan information på webbplatsen på ett korrekt sätt, kan webbplatsen innehålla tryckfel och felaktig information rörande tillgänglighet, pris eller andra uppgifter. Produkter och/eller tjänster som finns listade på webbplatsen är eventuellt inte tillgängliga. Pris och tillgänglighet för information, material, produkter och/eller tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

7. Garantifriskrivning Ansvarsbegränsning.ITALPARTS LEVERERAR ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG” UTAN NÅGOT SLAG AV GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER. INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLFÖRLITLIGHET FUNKTIONALITET DRIFTTID FRÅNVARO AV INTRÅNG ELLER WEBBPLATSENS SÄKERHET ELLER NOGGRANNHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS NÅGON INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON PRODUKT- ELLER TJÄNSTESPECIFIKATION TILLGÄNGLIGHET PRISER OCH ANDRA UPPGIFTER. ANVÄNDAREN TAR PÅ SIG DET FULLA ANSVARET OCH HELA RISKEN DÅ MAN BEREDER SIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. ITALPARTS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER. UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DET ÅLIGGER ANVÄNDARENS ATT BEDÖMA KORREKTHETEN. FULLSTÄNDIGHETEN OCH ANVÄNDBARHETEN HOS ALLA ÅSIKTER, UTTALANDEN, TJÄNSTER ELLER ÖVRIG INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN. ITALPARTS LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER I NÅGON FORM OM NÅGON TREDJEPARTSWEBBPLATS SOM KAN TILLGÄNGLIGGÖRAS VIA LÄNKAR PÅ WEBBPLATSEN. SÅDAN LÄNK TILLHANDAHÅLLS ENDAST SOM EN SERVICE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON JURIDISK ITALPARTS-PERSON ELLER NÅGON AV DESS MODERFÖRETAG DOTTERFÖRETAG ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON VERKSAMHETSSTÖRNING ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA. PRODUKTION. VINSTER, ELLER KONTRAKT ELLER FÖR NÅGON ANNAN FÖLJDSKADA, OFÖRUTSEDD, ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG ÄVEN OM VI INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA.

8. Ändring av dessa ItalParts-villkor. ItalParts kan när som helst ändra dessa ItalParts-villkor. Användarens åtkomst till eller användning av webbplatsen utgör ett godkännande av sådana modifierade ItalParts-villkor.

9. Ändring eller upphävande av användarens åtkomst till webbplatsen. ItalParts kan när som helst tillfälligt eller permanent ändra eller upphäva, helt eller delvis, användarens möjlighet att komma åt eller använda webbplatsen eller någon del därav.

10. Ändring av webbplatsen. ItalParts kan när som helst tillfälligt eller permanent uppdatera, modifiera, ändra eller inaktivera någon eller alla funktioner, allt innehåll, all information, alla data eller andra delar av webbplatsen.

11. Tillåten användning av webbplatsen/skadeersättning vid lagöverträdelse. Användarens åtkomst till och användning av webbplatsen är endast tillåtet i samband med användarens ordinarie affärsverksamhet i enlighet med dessa ItalParts-villkor och tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar (”tillämplig lagstiftning”). Alla annan användning är förbjuden. Om användarens åtkomst till eller användning av webbplatsen bryter mot eller överträder tillämplig lagstiftning har användaren inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen utan måste lämna den omedelbart. Användarens åtkomst till eller användning av webbplatsen utgör användarens intygande om att användarens åtkomst till och användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag, och ItalParts kan förlita sig på sådant intygande. Om någon juridisk ItalParts-person drabbas av förlust, skada, kostnad, ansvar eller avgift, inklusive skäliga advokatarvoden (gemensamt en ”förlust”) till följd av någon överträdelse av tillämplig lag från användarens sida, ska användaren gottgöra sådan juridisk person för sådan förlust i den mån den orsakats av användaren.

12. Personligt identifierbar information. Om användaren tillhandahåller personligt identifierbar information (inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress osv.) till ItalParts i samband med åtkomst till eller användning av webbplatsen, samtycker användaren till ItalParts överföring av sådan information till andra länder, inklusive till länder inom eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information finns i vår integritetspolicy.

13. Skiljedomsförfarande och tillämplig lagstiftning. Såvida inte parterna skriftligen har kommit överens om annat, ska varje tvist som uppstår i samband med dessa ItalParts-villkor eller webbplatsen genomgå ett skiljedomsförfarande i enlighet med reglerna för skiljedom från den Internationella handelskammaren av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med nämnda regler. Skiljedomsförfarandet ska äga rum där den berörda juridiska ItalParts-personen har sitt säte, och sådan jurisdiktions materiella rätt ska tillämpas. Oaktat ovanstående kan ItalParts använda de vanliga domstolarna på den plats där användaren har sin hemvist för kredituppbörd.

14. Övrigt. Om någon bestämmelse i dessa ItalParts-villkor förklaras olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte är verkställbar i någon domstol, anses sådan bestämmelse avskiljbar från de övriga villkoren och påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten hos sådana övriga villkor. Rubrikerna i dessa ItalParts-villkor har infogats enbart för att underlätta hänvisningarna och ska inte beaktas vid tolkningen av dessa ItalParts-villkor.

Ändrat den: 16 november 2020

VÅR EXPERTIS

Originalreservdelar

Låga priser

Snabb leverans

© 2021 ItalParts Italia S.r.l.