Welcome to ItalParts Italia

Welcome to Italparts!

Please choose from the following delivery destinations:

Eu
United Kingdom
Middle East
Philippines
North Africa

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

1. Allmänt:I dessa allmänna försäljningsvillkor (”villkoren”) kallas ItalParts Italia S.r.l. för ”säljaren”, den part till vilken säljarens offert eller faktura ställs, eller som önskar köpa de varor som erbjuds på säljarens webbplats kallas ”köparen”, och säljaren och köparen kallas gemensamt för ”parterna” och var och en är individuellt en ”part”.  All försäljning från säljaren till köparen omfattas av dessa villkor och villkoren utgör ett bindande avtal mellan säljaren och köparen.  Varje inköpsorder, bekräftelse eller annan kommunikation från köparen som innehåller villkor utöver eller i strid med dessa villkor är inte bindande för säljaren, såvida inte godkännandet av dessa villkor görs skriftligen av en behörig företrädare för säljaren.

2. Offerter Godkännande av beställningar:  Alla offerter omfattas av dessa villkor och av säljarens skriftliga beställningsmottagande. Vid beställningar som görs på säljarens webbplats gör köparen ett erbjudande om att köpa de valda produkterna, och köparens beställning blir giltig först när sådan beställning behandlas och godtas av säljaren.

3. Priser Webbkampanjkoder:  Säljarens fakturapris träder i stället för alla tidigare offerter och förslag.  Såvida inte annat anges kan prisfel komma att ändras och produktpriserna inkluderar inte någon tillämplig (a) egendomsskatt, försäljningsskatt, användningskatt, förmånsskatt eller exportskatt, tullavgift eller någon annan skatt eller avgift av något slag som ålagts av någon statlig myndighet eller som uppstått i samband med någon transaktion mellan parterna eller (b) frakt- eller hanteringskostnaderna. Priser och tillgänglighet för de produkter som visas på säljarens webbplats kan ändras när som helst, inklusive när köparen handlar på webbplatsen. Priserna är inte slutgiltiga förrän köparens beställning godtas av säljaren. Skatt som tas ut på beställningar som görs på webbplatsen kan vara en uppskattning och föremål för ändring före beställningsgodkännandet. Säljaren kan erbjuda webbkampanjkoder. Webbkampanjkoder gäller endast för beställningar som görs via säljarens webbplats, ItalPartsItalia.com, och måste uppges under utcheckningen. Webbkampanjkoder får inte användas tillsammans med andra erbjudanden, rabatter eller andra kampanjkoder. Webbkampanjkoder får inte tillämpas på tidigare köp, tillämpliga skatter eller fraktkostnader. Webbkampanjkoder kan ha ytterligare begränsningar som bestäms av säljaren från tid till annan efter säljarens gottfinnande. De villkor som gäller för webbkampanjkoder kan ändras med eller utan föregående meddelande. Mer information finns på sidan med vanliga frågor på vår webbplats ItalPartsItalia.com.

4. Betalning: Alla inköp från köparens sida via säljarens webbplats ska betalas med betalkort eller banköverföring vid tidpunkten för beställningen.  Det belopp som debiteras köparens betalkort vid utcheckning på webbplatsen inkluderar betalning för beställda produkter, tillämpliga skatter som anges i avsnitt 3 (a) ovan samt frakt- och hanteringskostnader. Genom att lämna ut kortuppgifter och skicka en beställning godkänner köparen att säljaren belastar köparens betalkort för betalning av köparens beställning.

5. Transport Brister Fördröjning Risk för förlust:Leveransdatum är ungefärliga och säljaren ansvarar inte för sena leveranser. Frakt- och hanteringsavgiften inkluderar kostnader för behandling, hantering, paketering och leverans av beställningen till köparen och/eller den mottagare som utsetts av köparen.  Säljaren kan göra delleveranser som faktureras separat utan hänsyn till efterföljande leveranser.  Försenad leverans av någon delleverans befriar inte köparen från skyldigheten att godta de initiala eller återstående leveranserna.  Om försändelser fördröjs av köparen kan fakturor utfärdas på de datum då säljaren är beredd att göra leveranser. Produkter skickas med leverans på plats på destinationsorten, och all risk för förlust eller skada på produkterna övergår till köparen vid leverans till destinationen. Dockförutsatt, att produkter som innehas av säljaren som ett resultat av köparens oförmåga eller vägran att acceptera leveransen kommer att förvaras på köparens risk och bekostnad.  Eventuellt anspråk avseende brist ska rapporteras till säljaren inom tre dagar efter mottagandet av produkterna eller också avstår köparen från alla anspråk avseende brister.

6. Force Majeure: Säljaren är inte ansvarig för försening eller uteblivet genomförande av någon beställning, leverans eller transport av någon produkt eller för skador eller förluster som köparen eller någon tredje part åsamkas och som orsakas av, eller som på något sätt uppstår på grund av, direkt eller indirekt, arbetsstörningar, embargon, upplopp, stormar, bränder, explosioner, pandemier, force majeure eller samhällsfiender, oförmåga att erhålla nödvändigt arbetskraft eller råvaror, olyckor eller haveri eller mekaniskt fel på maskiner eller utrustning, förändringar i ekonomiska förhållanden, svåra väderförhållanden, förseningar eller avbrott i transporten eller andra orsaker utom säljarens kontroll.  I händelse av en sådan försening kommer gällande leveransdatum att skjutas upp för att kompensera för förseningen.  Om säljarens prestation blir permanent omöjlig eller opraktisk att genomföra, kan endera parten annullera den eller de berörda beställningarna efter skriftligt meddelande till den andra parten, och vid sådan annullering har säljaren inget ansvar och köparen är endast ansvarig för den del av sådan beställning (sådana beställningar) som har genomförts, inklusive men inte begränsat till allt lager och alla leveranser som inte kan returneras för full återbetalning eller som på annat sätt kan användas av säljaren.

7. Tillverkarens garanti:  Alla produkter som säljs av säljaren till köparen täcks av standardgarantin från tillverkaren av sådana produkter och köparen samtycker till att vända sig endast till nämnda tillverkare för alla garantianspråk rörande sådan produkter.  SÄLJAREN LÄMNAR INGEN GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, MED AVSEENDE PÅ NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

8. Ansvarsbegränsning Friskrivning från skador:  Säljarens ansvar med avseende på något anspråk från köparen eller någon tredje part som härrör från eller på något sätt har anknytning till en produkt som säljs av säljaren till köparen (inklusive och utan begränsning sådan produkts försäljning, användning eller transport) är begränsat till enbart kostnaden för sådan produkt och alla sådana anspråk måste framföras inom tio dagar efter leveransen av sådan produkt.  SÄLJAREN ÄR INTE ANSVARIG GENTEMOT KÖPAREN ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE SKADOR, UTEBLUVNA VINSTER ELLER ANDRA FÖRLUSTER FÖR KÖPAREN ELLER NÅGON TREDJE PART SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, ANVÄNDNING, BEARBETNING ELLER TRANSPORT AV SÅDAN PRODUKT.

9. Konfidentiell information:  Säljarens tekniska, affärshemliga, skyddade eller liknande information som finns i planer, ritningar, specifikationer, fotografier och andra dokument (gemensamt ”konfidentiell information”) som avslöjas eller lämnas av säljaren till köparen eller dess tjänstemän, befattningshavare, anställda eller ombud (gemensamt ”företrädarna”) samt alla kopior därav, inklusive men inte begränsat till allt material av något slag som innehåller eller utgör konfidentiell information, är säljarens hela och exklusiva egendom.  Utlämnande av konfidentiell information från säljaren till köparen eller dess företrädare ska inte tolkas som att köparen eller dess företrädare beviljas, varken uttryckligen eller underförstått, någon rätt, äganderätt eller något intresse av något slag till någon konfidentiell information. Köparen (a) är införstådd med att underlåtenhet att följa detta avsnitt 9 kommer att orsaka säljaren irreparabel skada och att ett rättsmedel för sådan underlåtelse skulle vara en otillräcklig kompensation för säljaren och (b) samtycker till att säljaren erhåller från en domstol med behörighet, en specifik prestation, ett föreläggande, ett förbudsföreläggande eller annan likvärdig upprättelse för att verkställa sådan bestämmelse.  Säljarens rätt att söka och erhålla sådan upprättelse gäller utöver, och inte i stället för, något annat rättsmedel som säljaren har rätt till enligt tillämplig lagstiftning (inklusive, men utan begränsning till, monetär skadeersättning).

10. Bristande uppfyllelse:  Om köparen (a) inte erlägger hela eller delar av något utestående belopp på förfallodagen, (b) underlåter att efterleva eller fullgöra några av sina andra skyldigheter enligt dessa villkor eller (c) blir insolvent, försätts i konkurs, frivilligt inger eller tillåter att en konkursansökan inges, gör en överlåtelse till förmån för fordringsägarna, söker någon liknande befrielse enligt någon konkurslagstiftning eller liknande stadgar eller en konkursförvaltare utses för dess tillgångar, då kan alla belopp som förfaller eller kommer att förfalla från köparens sida till säljaren efter säljarens gottfinnande förfalla omedelbart, och samtidigt, eller alternativt, kan säljaren, efter eget gottfinnande upphäva befintlig(a) beställning(ar) mellan parterna och använda sig av varje annat rättsmedel som är tillgängligt för säljaren enligt tillämplig lagstiftning.

11. Kostnader och utgifter Skadeersättning:  Köparen är ansvarig för alla kostnader och utgifter, inklusive men utan begränsning, advokatarvoden och utbetalningar som säljaren ådrar sig vid upprätthållandet av någon bestämmelse i villkoren, och köparen kommer att gottgöra och hålla säljaren skadeslös samt omedelbart ersätta säljaren för sådana kostnader och utgifter.  Om säljaren görs till svarande i något förfarande, någon talan eller något skiljedomsförfarande av köparen, någon person eller enhet som agerar på uppdrag av köparen, eller någon annan tredje part på grund av brott mot garantin, vårdslöshet, strikt ansvar, skadeståndsgrundande händelse eller någon annan lag eller i godo, som direkt eller indirekt har uppstått i samband med eller anslutning till försäljning, användning, bearbetning eller transport av produkterna av köparen, kommer köparen att gottgöra och hålla säljarens parter skadeslösa från alla kostnader och utgifter som någon av dem har åsamkats i samband med sådant förfarande, sådan talan eller sådant skiljedomsförfarande, inklusive men inte begränsat till, rättegångskostnader och skäliga advokatarvoden och -ersättningar.

12. Annullering Returpolicy:  Alla beställningar som godkänts av säljaren kan hävas av köparen före leverans endast efter föregående skriftligt samtycke från säljaren och efter återbetalning till säljaren, om så är tillämpligt, för alla kostnader, utgifter och förluster som säljaren har åsamkats till följd av sådan hävning ,inklusive men inte begränsat till en skälig vinst och allmänna omkostnader. Alla produkter som har beställts via säljarens webbplats kan returneras av köparen till säljaren enligt vad som anges i säljarens returpolicy, som härmed införlivas häri.

13. Efterlevnad av lagstiftningen:  ItalParts Italia S.r.l. kommer att tillhandahålla de produkter som levereras enligt villkoren i enlighet med alla tillämpliga EU-lagar, -regler och -förordningar.  Köparen kommer att följa alla lokala lagar, regler och förordningar som gäller för innehav, transport och användning av samtliga produkter som säljs till köparen i enlighet härmed, inklusive alla tillämpliga EU-lagar och -förordningar rörande import- och exportkontroll, och kommer att inhämta alla nödvändiga exportlicenser i anslutning till eventuell efterföljande export, återexport, överföring och användning av alla produkter som levereras i enlighet härmed.

14. Gällande lag Jurisdiktion Rättsligt forum:  Säljarens offert, faktura, dessa villkor och säljarens webbplatserbjudande om att köpa och eventuell beställningsbekräftelse regleras av och ska tolkas enligt lagarna i Republiken Italien, utan hänvisning till principerna rörande lagvalskonflikter.  Var och en av parterna samtycker härmed oåterkalleligen och villkorslöst till att (a) underkasta sig Republiken Italiens exklusiva jurisdiktion vid varje rättslig åtgärd eller förfarande som uppstår i anslutning till eller har samband med försäljning av säljarens produkter till köparen, (b) avstå från att invända mot valet av forum för sådan rättslig åtgärd eller sådant förfarande vid sådana domstolar och (c) avstå från och samtycka till att inte åberopa eller hävda att en sådan rättslig åtgärd eller sådant förfarande som inletts vid en sådan domstol har framställts i ett olämpligt forum.

15. Hela avtalet Tillägg Avstående Tilldelning:  Säljarens offert, faktura, dessa villkor och säljarens webbplatserbjudande om att köpa samt eventuell beställningsbekräftelse utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på försäljning av säljarens produkter till köparen, och det träder i stället för alla tidigare utfästelser, avtal eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan parterna med avseende på sådan försäljning.  Dessa villkor kan inte ändras muntligen eller genom någon handling från den ena partens sida, utan kan endast ändras genom ett skriftligt avtal som upprättas mellan parterna. Säljarens underlåtenhet att (a) genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från sådan bestämmelse eller av säljarens rätt att genomdriva sådan bestämmelse och (b) invända mot bestämmelserna i någon inköpsorder eller annan kommunikation från köparen kommer inte att tolkas som ett avstående från dessa villkor eller som ett godkännande av sådana bestämmelser från köparens sida. Dessa villkor är bindande för parterna och deras respektive efterträdare och rättsliga efterträdare; dockunder förutsättning att köparen inte får överlåta några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan säljarens skriftliga förhandsgodkännande; sådant godkännande kan återkallas enligt säljarens gottfinnande.                                 

Returpolicy

De flesta produkter från ItalParts Italia tillverkas och levereras på begäran och är inte lagervaror. För att returnera produkten vid fel, felaktiga beställningar, felaktiga leveranser eller av någon annan anledning krävs ett returtillstånd. Meddela vår kundtjänst via e-post: [email protected] och lämna information om problemets typ, det fakturanummer som utfärdades när produkten köptes och fakturadatumet för produkten i fråga. Ett returtillståndsnummer får endast användas en gång och endast för de artiklar och kvantiteter som anges på returtillståndet. Produkten ska återsändas i sin originalförpackning och både produkten och förpackningen måste vara i gott skick. Varorna måste återsändas inom 30 dagar för att återbetalning ska kunna ske. Efter 30 dagar kommer returer inte att godtas. En lagerhanteringsavgift på 50 procent tas ut för artiklar som returneras. Vi förbehåller oss rätten att neka återbetalning till avsändare som inte inhämtat godkännande av en retur i förväg.

När din retur har mottagits och inspekterats meddelar vi dig om din återbetalning har godkänts eller nekats. Om returen godkänns behandlas din återbetalning och ditt betalkort eller den ursprungliga betalningsmetoden kommer automatiskt att krediteras inom ett visst antal dagar. Det kan ta upp till 14 dagar för oss att behandla återbetalningen.

Om du returnerar din produkt för återbetalning är du ansvarig för att stå för dina egna fraktkostnader. Fraktkostnader återbetalas inte. Om du skickar en vara som är värd mer än 50 dollar bör du helst använda en spårbar frakttjänst eller köpa en fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi får din returnerade artikel.

VÅR EXPERTIS

Originalreservdelar

Låga priser

Snabb leverans

© 2021 ItalParts Italia S.r.l.