Welcome to ItalParts Italia

Welcome to Italparts!

Please choose from the following delivery destinations:

Eu
United Kingdom
Middle East
Philippines
North Africa

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Registeransvarig

ItalParts Italia S.r.l.  (”ItalParts”) är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter (enligt definitionen nedan).

Allmänt

Detta integritetsmeddelande förklarar hur ItalParts och dess dotterbolag (”ItalParts”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” och ”våra”) samlar in, använder och delar personuppgifter som du lämnar ut åt oss, eller som vi annars kan få eller generera och som har anknytning till dig (”personuppgifter”). ItalParts har implementerat tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda alla personuppgifter som vi kan komma att samla in (se nedan). Eftersom detta meddelande är avsett att täcka in en rad olika situationer kan det finnas information i meddelandet som inte är tillämplig för dig.

När du besöker vår webbplats kan vi registrera din dators IP-adress. IP-adressen kan inte användas för att identifiera dig som enskild individ, men identifierar din internetleverantör. Annan icke-personligt identifierbar information som vi kan samla in inbegriper vilken typ av webbläsare som används, vilken typ av datoroperativsystem som används samt domännamnet på den webbplats som du besökte vår webbplats från. Informationen sammanställs för att skapa en bred demografisk informationsbild, exempelvis om besökarnas geografiska position och hur länge de stannar på vår webbplats. Genom att samla in den här typen av information får vi möjlighet att administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik samt ge bättre kundservice. Mer information rörande detta finns i vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter kan ItalParts komma att samla in?

”Personuppgifter” är information som identifierar eller som kan användas för att identifiera en fysisk person. Vi kan samla in, använda och behandla dina personuppgifter för att förse dig med tjänster, produkter eller information som du begär.

Vi samlar inte in dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke. Inte heller kommer vi att sälja eller hyra ut sådana uppgifter. För att konfigurera ditt individuella användarkonto eller förse dig med en viss produkt, tjänst eller information eller för att behandla en transaktion kan vi komma att begära personligt identifierbar information från dig. Dessa uppgifter kan inbegripa:

 • ditt namn, inklusive förnamn, efternamn, mellannamn och eventuellt suffix
 • uppgift om en persons arbetsgivare, inklusive företagsnamn, företagsadress och registreringsland
 • leveransadress
 • faktureringsadress
 • e-postadress
 • andra betalningsrelaterade uppgifter som kortuppgifter och liknande.

Hur kan ItalParts komma att använda de personuppgifter som företaget samlar in?

Personuppgifter samlas endast in när så krävs för att konfigurera ditt personliga ItalParts-konto, tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, behandla en transaktion eller om du skickar dem till oss för andra ändamål, till exempel om du söker anställning.

Insamlingen av personuppgifter sker transparent för dig, och du har möjlighet att bestämma om du vill tillhandahålla dem eller ej. Om du väljer att inte tillhandahålla någon av de begärda personuppgifterna kan ItalParts eventuellt inte slutföra din transaktion eller tillhandahålla den information, de tjänster eller produkter som du har begärt.
När de samlas in kan personuppgifterna användas för följande ändamål:

 • för kontohantering, support, administrativa ändamål och faktureringsändamål samt för att tillhandahålla ItalParts och de tjänster som erbjuds på vår plattform åt dig på det sätt som anges i ItalParts’ villkor. Den rättsliga grunden för vår behandling är att den krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt ItalParts villkor.
 • Underhålla system för resursplanering, arbetsflödessystem och andra informationstekniska system (”IT-system”), inklusive arbetsflöden för att dokumentera ItalParts deltagande i professionella organisationer samt tillhandahålla eller motta affärsgåvor och gästfrihet 
 • tillhandahålla kundservice och support
 • för direktmarknadsföring, vilket innebär att vi kan skicka dig information och erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Den rättsliga grunden för vår behandling är att den krävs för vårt legitima intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Dessutom kan vi använda dina personuppgifter i syfte att analysera och utveckla ItalParts-plattformen samt för marknadsföringsändamål. Den juridiska grunden för vår behandling är att den krävs för våra legitima intressen i syfte att förbättra våra tjänster och vårt marknadsföringsarbete. I den utsträckning ovannämnda syften kan uppnås på grundval av anonymiserade data kommer vi att anonymisera dina personuppgifter och sammanföra den med anonymiserade data från andra användare. När dina personuppgifter har anonymiserats anses de inte längre vara personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eller för syftena med denna policy.

Ibland kan vi behöva inhämta ditt samtycke till att låta oss använda dina personuppgifter för ett eller flera av de ändamål som anges ovan. Du har olika rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Vi skulle exempelvis vilja skicka information till dig om andra produkter från oss som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du inte vill vara med på någon av våra e-postlistor kan du välja bort detta när som helst genom att följa anvisningarna för att avbryta prenumerationen nederst i våra e-postmeddelanden med kampanjer.

Personuppgifterna hanteras inte med automatiserat beslutsfattande.

Vem delas personuppgifterna med?

Vi kommer att dela dina personuppgifter med en underleverantör vid behov för att tillhandahålla ItalParts webbplats, leverera produkter som beställts via webbplatsen eller någon annan tjänst som du begär (t.ex. ett fraktföretag), exempelvis för lagring av personuppgifter eller felsökning och korrigering av eventuella fel på vår plattform. Sådana underleverantörer agerar normalt som registerförare på uppdrag av oss.

Vidare kan vi vid behov dela din personuppgifter med andra företag inom ItalParts-koncernen för att förse dig med produkter eller tjänster som du har beställt.

Eftersom ItalParts är ett globalt företag med verksamhetsplatser i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk person till en annan eller från ett land till ett annat för att uppnå de syften som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i överensstämmelse med tillämpliga lagkrav och endast i den omfattning detta krävs för de ändamål som anges ovan. Inom ItalParts-koncernen överförs personuppgifter i enlighet med samma regler och säkerhetsnivåer. Vid behov kommer databehandlingsavtal att upprättas för att säkerställa en nödvändig skyddsnivå.

Överföring av personuppgifter utanför EES

Vi överför endast dina personuppgifter till ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) då vi har säkerställt att sådan överföring är laglig enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. genom att (i) använda EU:s standardklausuler för dataskydd med mottagaren av personuppgifterna, (ii) se till att landet har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, enligt beslut av EU-kommissionen, eller (iii) för överföringar till och bearbetning i USA, för att säkerställa att mottagaren har självcertifierande registreringar enligt de ramverk för integritetsskydd, Privacy Shield, som upprättats mellan EU och USA och/eller mellan Schweiz och USA och som administreras av det amerikanska handelsdepartementets utrikeshandelsförvaltning (International Trade Administration).

Bortsett från ovanstående kommer ItalParts inte att sälja eller på annat sätt dela dina personuppgifter utanför ItalParts-koncernen, förutom för att:

 • fullgöra juridiska skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en legitim rättslig begäran från rättsvårdande myndigheter eller andra statliga tillsynsmyndigheter
 • utreda misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet
 • förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller
 • understödja försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive på grund av konkurs).

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi kommer inte att lagra uppgifter under längre tid än vad krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, eller enligt vad som krävs av tillämpliga lagar eller förordningar.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som ditt ItalParts-konto är aktivt. Du kan ta bort ditt konto och dina personuppgifter när som helst. Ovan nämnda gäller inte i den mån ItalParts är skyldigt att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) under en viss period enligt tillämplig obligatorisk lagstiftning.

Dessutom kommer dina personuppgifter att tas bort inom 90 dagar om du (i) inte har loggat in till ditt konto på 24 månader, eller (ii) inte har loggat in eller verifierat ett konto som har skapats åt dig inom 90 dagar efter det att kontot skapades.


Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning. Lägg märke till att inte samtliga rättigheter är ovillkorliga. Därför kan ett försök att åberopa någon av nedanstående rättigheter eventuellt inte leda till någon åtgärd från vår sida.

 • Rätt till åtkomst. Du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter i ett gängse elektroniskt format.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till borttagning (”rätten att bli glömd”). Under vissa omständigheter kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kan ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte leda till någon åtgärd från vår sida.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss i anslutning till dina personuppgifter, såsom vår behandling av personuppgifterna baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller även behandling av din personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätt till begränsning av behandlingen. Du kan under vissa omständigheter begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut personuppgifterna (eller att få personuppgifterna direkt överförda till en annan registeransvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Säkerhet

Tekniska och administrativa åtgärder implementeras för att skydda personuppgifter och annan information på våra servrar från obehörig åtkomst, förlust eller ändring. Ingen server eller överföring via internet kan dock garanteras vara hundra procent säker. Därför sker alla aktiviteter och all kommunikation på egen risk.

Ytterligare information och klagomål

För mer information om behandlingen av personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: [email protected]
Om vi ​​inte tar upp något av dina begäranden eller inte ger dig en giltig anledning till att vi inte kan göra detta, har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten för att lämna ett klagomål. Du hittar din lokala tillsynsmyndighet på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Cookiepolicy

Se även vår cookiepolicy.

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Lägg märke till att vi inte ansvarar för de integritetspolicyer, det innehåll eller de rutiner som tillämpas på sådana andra webbplatser eller deras ägare eller driftansvariga.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy när som helst.

VÅR EXPERTIS

Originalreservdelar

Låga priser

Snabb leverans

© 2021 ItalParts Italia S.r.l.