Welcome to ItalParts Italia

Welcome to Italparts!

Please choose from the following delivery destinations:

Eu
United Kingdom
Middle East
Philippines
North Africa

Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

Nedan finner du information som är juridiskt relevant när du besöker denna webbplats som tillhör ItalParts Italia S.r.l. och/eller dess framtida eller befintliga närstående företag med möjliga förändringar från tid till annan (kallas ”ItalParts”, ”vi”, “oss”, ”vår”, ”vårt” och ”våra”). Dessutom är du välkommen att gå igenom vår integritetspolicy som förklarar vilken typ av personuppgifter som kan samlas in och behandlas, samt vår cookiepolicy som förklarar hur vi kan komma att använda så kallade ”cookies”. Tack för att du läser igenom innehållet på den här sidan och policyerna, och, om du samtycker till alla villkor, för att du besöker webbplatsen. Genom att bereda dig åtkomst till eller använda webbplatsen samtycker du till samtliga villkor.

Ansvarsfriskrivning                                 

Genom att ta del av information via denna webbplats, eller på annat sätt använda webbplatsen, samtycker du till att det allmänna och civilrättsliga ansvaret för en produkt, ett erbjudande eller marknadsföringsinformation är begränsat till endast den juridiska person som är direkt involverad.

Informationen på webbplatsen kan ändras när som helst efter vårt gottfinnande utan föregående meddelande och utan att detta medför någon skyldighet eller någon ansvarsförpliktelse för vår del. Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service åt besökarna och utgör enbart icke bindande information fram till dess att en bindande transaktion har genomförts. Du är inte behörig att länka till webbplatsen utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

Vi har rätt att omedelbart och när som helst stänga av eller begränsa din åtkomst till vår webbplats om vi anser att det är lämpligt (t.ex. av säkerhetsskäl, din misstänkta överträdelse av dessa villkor eller om det krävs för uppdateringar, ändringar eller korrigeringar).

Vi kommer dock att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt information på vår webbplats, förutom enligt vad som anges i tillämpliga villkor när vi genomför en bindande transaktion: VI LÄMNAR INGEN GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER RÖRANDE KORREKTHET, ANVÄNDNING, FULLSTÄNDIGHET, PUNKTLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILD ÄNDAMÅL HOS DEN INFORMATION SOM LÄMNAS. ALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. UNDER INGA OMSTÄNDIGHER KOMER VI ATT PÅTA OSS NÅGOT ANSVAR GENTEMOT NÅGON PART FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADESTÅNDSGRUNDANDE SKADOR ELLER ANDRA SKADOR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA SKADOR PÅ GRUND AV UTEBLIVNA RESULTAT, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SE TILL ATT DET SOM DU VÄLJER FÖR DIN ANVÄNDNING ÄR FRITT FRÅN SÅDANT SOM VIRUS, MASKAR, TROJANER OCH ANDRA OBJEKT SOM KAN ORSAKA SKADA. VI LÄMNAR INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER MED AVSEENDE PÅ NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR TREJDE PART OCH SOM DU KAN FÅ ÅTKOMST TILL GENOM DENNA WEBBPLATS.

Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, logotyper, varumärken, handelsnamn, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofiler och deras placering på webbplatsen tillhör oss eller tredje part och skyddas av immateriella rättigheter. Inget innehåll på webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, modifieras, återpubliceras eller placeras på andra webbplatser eller i andra dokument utan föregående skriftligt medgivande. Alla immateriella rättigheter som webbplatsen innehåller, inklusive upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och patenträttigheter, förbehålls, och all användning utan föregående skriftligt tillstånd från respektive ägare är strängt förbjudet. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att du beviljas någon uttrycklig eller underförstådd licens eller rätt att använda våra eller tredje parts immateriella rättigheter.

Användarnamn och lösenord

När du har registrerat ett konto på den här webbplatsen och fått ett användarnamn och lösenord samtycker du till att inte göra ditt användarnamn och/eller lösenord tillgängligt för någon samt att hålla uppgifterna konfidentiella och spara dem på ett säkert sätt. Du förbinder dig att informera oss omedelbart i händelse av obehörigt utlämnande eller om du får vetskap om eller misstänker att ett intrång kan ha ägt rum. 

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Lägg märke till att vi inte ansvarar för de användningsvillkor eller integritetspolicyer, det innehåll eller de rutiner som tillämpas på sådana andra webbplatser eller deras ägare eller driftansvariga.

Förbjuden användning

Du är införstådd med och samtycker till att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med dess avsedda ändamål och samtycker till att följa all tillgängliga lagar och förordningar när du använder webbplatsen.

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som kan strida mot tillämplig lag eller förordning eller som på annat sätt utgör ett bedrägligt beteende, eller i avsikt att skicka någon form av reklam- eller marknadsföringsmaterial eller för att få åtkomst till våra servrar eller system.

Material som användare skickar in

Allt material som du skickar till eller publicerar på webbplatsen betraktas som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt och icke skyddat.

Vi får använda sådant material på det sätt som vi finner lämpligt, inklusive men inte begränsat till att reproducera, kopiera, lämna ut, distribuera och modifiera materialet, för alla ändamål som vi (efter eget gottfinnande) finner lämpligt.

Vad gäller personuppgifter hänvisar vi till vårt integritetsmeddelande.

Ändringar av detta juridiska meddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta juridiska meddelande när som helst. Vi förbehåller oss vidare rätten att upphöra med webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

Om något villkor eller någon bestämmelse i detta juridiska meddelande bedöms vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning icke verkställbar, ska giltigheten och verkställbarheten hos de övriga villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller begränsas därigenom.

Läs mer om hur vi arbetar för att skydda din personliga integritet:

VÅR EXPERTIS

Originalreservdelar

Låga priser

Snabb leverans

© 2021 ItalParts Italia S.r.l.